Menu Zamknij

ADAMIETZ

Polityka prywatności

1. Definicje:

 • Administrator – Adamietz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strzelcach Opolskich  przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.adamietz.pl.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.   Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
   Kamil Durnaś
   Nr tel. 791-29-32-32
   e-mail: iod@adamietz.pl

3.   Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

Korzystanie z Serwisu

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  • w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy (w takim przypadku zastosowanie znajduje poniższa klauzula [link do klauzuli]);
  • w celu umożliwienia aplikowania do pracy u Administratora w związku z konkretną rekrutacją (w takim przypadku zastosowanie znajduje poniższa klauzula [link do klauzuli]) lub bez związku z konkretną rekrutacją (w takim przypadku zastosowanie znajduje poniższa klauzula [link do klauzuli]).

4.   Pliki cookies

 • Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies [link do Polityki].

5.   Okres przetwarzania Danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6.   Uprawnienia Użytkownika

 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.   Odbiorcy Danych osobowych

 • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.   Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

 • Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika poza EOG.

9.   Bezpieczeństwo Danych osobowych

 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

10.      Zmiany Polityki prywatności

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 r.