Menu Zamknij

ADAMIETZ

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adamietz sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego można się zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, nr. tel.: 791-29-32-32.

3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

4. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji tego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Po zakończeniu przetwarzania dane zostaną usunięte.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

7. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń oraz budowania relacji i wizerunku.

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) urzędy skarbowe;
b) banki;
c) podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej i podatkowej;
d) kontrahenci Administratora (w celu realizacji zawartych umów);
e) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze);
f) dostawcy rozwiązań IT.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych poza obszar EOG, ani do organizacji międzynarodowych.

10. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

11. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych kontrahenta oraz personelu wykonawczego, których dane Administrator przetwarza celem prawidłowego wykonania umowy z kontrahentem

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adamietz sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego można się zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, nr. tel.: 791-29-32-32.

3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

4. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu ciągłości operacyjnej Administratora, realizacji kontaktu z kontrahentami, prawidłowego wykonania umów z kontrahentami, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji procesów wymienionych w punkcie 5 przez Administratora i jego kontrahenta (w imieniu którego działasz).

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) urzędy skarbowe;
b) banki;
c) podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej i podatkowej;
d) kontrahenci Administratora (w celu realizacji zawartych umów);
e) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze);
f) dostawcy rozwiązań IT.

8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych poza obszar EOG, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

10. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Klauzula rekrutacyjna bez korelacji z konkretnym postępowaniem rekrutacyjnym z możliwością odebrania zgody na udostępnianie danych spółkom powiązanym kapitałowo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adamietz sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich  przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego można się zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, nr. tel.: 791-29-32-32. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych: 

a) w zakresie przesłanych przez Ciebie danych zwykłych są one przetwarzanych w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz poprzez przesłanie do nas swojej aplikacji,

b) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, np. skierowania na badania wstępne medycyny pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w zakresie przesłanych przez Ciebie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), są one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez wysłanie do nas swojej aplikacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, po czym zostaną usunięte.

Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem [hiperlink do listy Spółek], w tym zakresie dane będą przetwarzane przez te spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres wskazany w treści zgody, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, po którym to czasie zostaną one usunięte.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

a) spółki powiązane kapitałowo z Administratorem (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody),

b) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze), 

c) dostawcy rozwiązań IT.

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

Klauzula rekrutacyjna w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę na konkretne stanowisko z możliwością odebrania zgody na przyszłe rekrutacje oraz na udostępnianie danych spółkim Grupy Adamietz

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adamietz sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich  przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego można się zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, nr. tel.: 791-29-32-32. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych: 

a) w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. Twoje wyraźne żądanie przed zawarciem umowy;

b) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, np. skierowania na badania wstępne medycyny pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w zakresie w jakim przesłane przez Ciebie dane zwykłe wykraczają poza katalog określony w art. 22 1 ust. 1 Kodeksu Pracy, są one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez wysłanie do nas swojej aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w zakresie przesłanych przez Ciebie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), są one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez wysłanie do nas swojej aplikacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji (która będzie trwać maksymalnie 3 miesiące od momentu publikacji ogłoszenia), po czym zostaną usunięte. 

Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres wskazany w treści zgody, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, po którym to czasie zostaną usunięte.

Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem ([hiperlink do listy Spółek]/można też każdorazowo wskazać konkretną Spółkę której możecie udostępniać dane), w tym zakresie dane będą przetwarzane przez te spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres wskazany w treści zgody, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, po którym to czasie zostaną usunięte.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

a) spółki powiązane kapitałowo z Administratorem (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody),

b) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze), 

c) dostawcy rozwiązań IT.

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

LISTA SPÓŁEK NA RZECZ, KTÓRYCH PROWADZONA JEST REKRUTACJA
 1. FORMOPEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Braci Prankel 1, 47 – 100 Strzelce Opolskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000345370,
  NIP: 7542997648, REGON: 160312882, kapitał zakładowy: 800.000,00 zł,
 2. AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 1, 57 – 100 Strzelin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy:
  5.583.930,00 zł,
 3. OPEX spółka akcyjna z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 153, 45 – 309 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034624, NIP: 7540335110, REGON: 530530130, kapitał zakładowy: 578.000,00 zł;
 4. KS KONSTRUKCJE STALOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozimku przy ul. Kolejowej 1, 46 – 040 Ozimek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000058707,
  NIP: 7541019569, REGON: 531024311, kapitał zakładowy: 7.518.000,00 zł;
 5. ABM LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińska 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358268,
  NIP: 7561958885, REGON: 160333861, kapitał zakładowy: 2.023.000,00 zł.
 6. Kosla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, KRS: 0000302965, NIP: 7492034065, REGON: 160182600, kapitał zakładowy 730 000,00 zł
Polityka cookies – Pliki cookie i podobne technologie

1. Definicje

1.1. Administrator – Adamietz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strzelcach Opolskich  przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

1.2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

1.3. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.

1.4. Serwis serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.adamietz.pl

1.5. Użytkownik każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

2. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?

2.1. Administrator nie korzysta z żadnych niezbędnych plików cookie. Dopóki nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie w ramach naszego Serwisu nie będą przetwarzane żadne pliki cookie.

2.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych oraz ukierunkowania – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

2.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

3. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

3.1. Pliki Cookie stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJ

OPIS

Opcjonalne Pliki cookie

Z tych cookies Administrator korzystwyłącznie wtedy, gdUżytkownik wyrazi nto zgodę. Są to cookies:

  • Funkcjonalne:

_GRECAPTCHA – zapewnia ochronę przez spamem i analizę ryzyka.

pll_language – przechowuje informację o języku w jakim korzystasz ze strony;

  • Analityczne:

_ga_SS3E20G4Q7 – ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do przechowywania stanu sesji;

_ga – ten plik cookie jest związany z Google Universal Analytics, który jest znaczącą aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny;

_gid – ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i jest używany do liczenia i śledzenia liczby odsłon strony.

  • Ukierunkowania:

_gat_gtag_UA_48362511_ Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (throttle request rate).

4. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?

4.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

PODMIOT TRZECI

OPIS

Dostawcy usług analitycznych

W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takich jak Google Analitycs, Google Maps.

Dostawcy tych usług mogą przetwarzać własne pliki cookie, na które to przetwarzanie Administrator nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Więcej informacji na temat tego, jak dostawcy wykorzystują dane Użytkowników, można znaleźć tutaj:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

5. Jak długo przechowywane są poszczególne Pliki cookie?

5.1. Opcjonalne Pliki Cookie:

a) Funkcjonalne Pliki Cookie:

– _GRECAPTCHA – przez okres 6 miesięcy;

– pll_language – przez okres 1 roku;

b) analityczne Pliki Cookie:

– _ga_SS3E20G4Q7 – przez okres 2 lat;

– _ga – przez okres 2 lat;

– _gid – przez okres 1 dnia.

c) Pliki Cookie ukierunkowania:

– _gat_gtag_UA_48362511_1 – przez okres 1 minuty

5.2. Po upływie okresów wskazanych powyżej – Pliki Cookie są usuwane.

6. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?

6.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.

6.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

a) pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;

b) wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;

c) zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

7. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?

7.1. Wykorzystanie Plików Cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

7.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku Plików Cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

7.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie Plików Cookie możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

c) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7.5. Ponieważ niektóre Pliki Cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

8. Pliki Cookie stosowane w ramach narzędzi Google Analytics i Google Maps, które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych.

9. Zmiany Polityki prywatności

9.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

9.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.02.2023 r.

Polityka prywatności Serwisu internetowego

1. Definicje:

1.1. Administrator – Adamietz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strzelcach Opolskich  przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.adamietz.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Kamil Durnaś

Nr tel. 791-29-32-32

e-mail: iod@adamietz.pl 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

c) w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy; 

d) w celu umożliwienia aplikowania do pracy u Administratora w związku z konkretną rekrutacją (w takim przypadku zastosowanie znajduje poniższa klauzula [link do klauzuli]) lub bez związku z konkretną rekrutacją (w takim przypadku zastosowanie znajduje poniższa klauzula [link do klauzuli]).

4. Pliki cookies

4.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce Plików cookie [link do Polityki Plików Cookie].

5. Okres przetwarzania Danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6. Uprawnienia Użytkownika

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

7. Odbiorcy Danych osobowych

7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

8.1. Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG w przypadkach określonych w Polityce Plików Cookie.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. Zmiany Polityki prywatności

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 r.

Informacja o monitoringu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje.

 

 1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adamietz sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, o numerze REGON: 532242263, NIP: 7561836633, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100273.

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Durnaś, tel. 791-293-232, e-mail: iod@adamietz.pl

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku). Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, którymi są ochrona osób i mienia na terenie zakładu oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Dane osobowe w ten sposób pozyskane podlegają stałemu podglądowi wykonywanemu przez ochronę, nagrywaniu ciągłemu w celu późniejszej weryfikacji, służą monitoringowi mienia po zakończeniu pracy na terenie Zakładu.

 

Powyższe dane osobowe Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane.

 

 1. Odbiorcy danych i inne podmioty

W razie konieczności dane mogą być udostępniane następującym ich odbiorcom:

 • „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. w siedzibą w Opolu;
 • Podmiotom trzecim, które wykażą, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez te podmioty.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania oraz sądy.

 

 1. Okres przechowywania danych
 2. a) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane np. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania;
 3. b) jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 4. c) po upływie okresów, o których mowa w pkt a i b, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są trwale usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Zakładu.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pozostałe informacje

Monitoringiem objęty jest cały Zakład, w tym teren parkingu, korytarze oraz wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, pomieszczeń socjalnych i służących do wypoczynku.